Taşınır Mal Yönetimi

  • Taşınır Mal Yönetimi

Bilindiği üzere 22.04.2016 tarihinde “Taşınır Mal Mevzuatı” nda birçok değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklik sonrasında kamu idarelerimizin değişen mevzuatı doğru uygulayabilmesi ve denetimlerde karşılaşılan kamu zararı kavramının önüne geçilebilmesi amacı ile bu alanda firmamız tarafından uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Denetim raporları incelediğinde birçok kamu idaresinde taşınır mallara ilişkin kamu zararı kavramı karşımıza çıkmaktadır.

Alanında uzman eğitimcilerimiz ile uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz kurumunuza gelerek yerinde yapılacak olan kurumunuza özgü çalışmaları kapsamaktadır. Birebir uygulamalı olarak yürüteceğimiz çalışmalarımızda aşağıdaki iş adımları izlenecektir.


İşin Aşamaları

1. Taşınır işlemleri için ayrıntılı ve uygulamalı eğitimler verilecektir.

Eğitim

Konusu

Eğitim

Yöntemi

Eğitim Süresi

Eğitimci

Taşınır Mali Yönetmeliği Uygulama ve Sorun Çözümleri

Sunum + Uygulama örnekleri

3 Saat

Konuyla ilgili makale veya kitap yazmış olması


2. Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı olan taşınırların tespiti ve bu nedenle çıkış işlemlerinin yapılması

2.1. Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılması

2.2. Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili yerlere teslim edilmesine ilişkin işlemlerin yapılması

2.3. Bu şekilde kayıtlarda çıkarılan taşınırlar için kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı yönde bilgilendirme yapılması

2.4. Garanti veya sigorta taahhütnamesi kapsamında yenisi ile değiştirilmek üzere yüklenicisine iade edilen taşınırlar için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılması ve yenisinin kayıtlara alınması

2.5. Kamu idaresi ile yüklenici arasında imzalanan mal alımına ilişkin sözleşmede hüküm bulunması ve fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi kaydıyla; kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan taşınırlardan daha uzun miadlı olanlarla değiştirilenler, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılması ve yenisinin kayıtlara alınması


3. Hurdaya ayrılacak taşınırların tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması

3.1.  Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gereken taşınırların tespit edilmesi,

3.2. İlgili komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli kararın hazırlanması

3.3. Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenmesine ilişkin gerekli teknik bilgilerin verilmesi

3.4. Ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırların tespit edilmesi


4. Fiili ve fiziki sayım yapılarak muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırma yapılması, eğer fark çıkması durumunda gerekli uyum çalışmalarının yapılması

4.1. Sayım yapılmasına yönelik muhasebe kayıtlarında gösterilenlerin tespit edilmesi ve kayıtlarda gözükenlerin yerinde ve kullanımda olup olmadığının araştırılması

4.2. Taşınır kayıt yetkilisince ambarda bulunduğu veya ambardan çıktığı halde belgesi düzenlenmediği ve kayıtları yapılmadığı belirtilen taşınırlara ilişkin işlemlerin yaptırılması

4.3. Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre Ambardaki Miktar" sütunu, defter kayıtları esas alınarak doldurulduktan sonra ambarlardaki taşınırlar fiilen sayılması ve bulunan miktarlar Sayım Tutanağının "Ambarda Bulunan Miktar" sütununa kaydedilmesi

4.4. Ambar sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınırlar Listeleri esas alınarak sayılması ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilmesi

4.5. Kullanım amacıyla kamu görevlilerine taşınır teslim belgesiyle verilmiş olan taşınırlar için, sayım yapılmaksızın Sayım Tutanağının “Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar” sütunundaki bilgiler dikkate alınarak işlem yapılması

4.6. Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde miktarlarında farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanması ve yine farklı çıkarsa bu miktar "Fazla" veya "Noksan" sütununa kaydedilmesi

4.7. Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanması

4.8. Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenmesi


5. Taşınır Mal Yönetim Dönemi hesabının incelenmesi ve muhasebe hatalarının tespit edilmesi

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki hataların giderilmesi;

- Bakiye hataları olup olmadığı,

- Hesaplar arasında olması gereken ilişkinin doğru kurulup kurulmadığı,

- KBS tarafından yapılan kontroller dışında ek kontrollerle mali mevzuata uygunluğun sağlanması


6. Dayanıklı taşınırların numaralandırılması

6.1. Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilmesi

6.2. Bu numaranın yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilmesi (Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmayacaktır)


7. Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri ile Konsolide Görevleri için ayrıntılı görev tanımlarının oluşturulması

7.1. Taşınır işlemlerinde görev alacak personele yönelik görevi detaylı bir şekilde gösteren görev tanım formlarının oluşturulması

7.2. Görev tanım formlarının iş akış şemalarıyla ilişkilendirilmesi

7.3. Görev tanımlarının belirlenmesiyle birlikte personelin niteliklerinin ortaya çıkarılması ve alması gereken eğitim, sertifika gibi niteliklerin belirlenmesi

Taşınır Mal Yönetimine ilişkin uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçiniz...