Belediye Şirketlerine Özel Danışmanlık

Mahalli idarelerde bütçe dışı işletmelerin yönetilmesi, kamu hukuku yanında, özel hukuk hükümleri yönüyle de önem arz etmektedir. Öte yandan, 696 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sonrasında, belediyelerin (2018 Yılı Nisan ayından başlayarak) belediye iktisadi işletmeleri (BİT) üzerinden personel çalıştırmaya yönelik mükellefiyetlerinin ortaya çıkması, gerek şirket sayısını arttırmış, gerek belde, gerekse ülke ekonomisi açısından bu şirketlerin hukuki ve sosyal sorumluluklarını arttırmıştır.

Kısaca özetlenen bu durum, mahalli idare şirketlerinin yönetiminde bilgi, deneyim ve profesyonel yaklaşımların önemini ortaya koymaktadır. EMEVZUAT Eğitim Danışmanlık firması olarak, bu özel önemi haiz konuda aşağıdaki ana ve alt başlıklarda danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle yanınızdayız.

Danışmanlık Hizmeti Kapsamında;
1- Mahalli İdarelerde Bütçe İçi İşletme Fonksiyonlarının Beldeye ve İdarelere Özel Olarak Değerlendirilmesi
1.1.Şirket ana sözleşme ve yönergelerinin incelenmesi,
1.2. Şirket yönetimine dair ana uygulama ve düzenlemelerin incelenmesi,
1.3.İdare ve şirketlere özel mevcut durum analizi,
1.4. Örneklem yöntemiyle incelenen şirket faaliyetleri üzerinden hızlı analiz,
1.5. Şirket organizasyon yapısının ele alınması, uluslararası iç kontrol standartları ölçütünde dış değerleme raporu düzenlenmesi, 
1.6. Şirketin mali yapısı ve muhasebe kayıtlarının özet olarak incelenmesi, raporlanması.
1.7.Mahalli idare üst yönetimine bulgu, tespit ve önerilerin özel olarak sunulması, 
1.8.İç kontrol sistemi tesisine dair ihtiyaç, kapasite ve beklentiler ölçütünde değerlendirme raporu sunulması.

2.Temel Mevzuat İtibariyle Şirketin Değerlendirilmesi, Önerilerde Bulunulması
2.1.Temel mahalli idareler ve kamu mevzuatı yönüyle bütçe dışı işletme uygulamalarının     analiz edilmesi, raporlanması
 • Kamu alımları mevzuatı kapsamında inceleme, değerlendirme yapılması,
 • Temel belediye mevzuatı kapsamında inceleme, değerlendirme yapılması,
 • Taşınır, taşınmaz, demirbaş, tahsis ve kullanım esaslarının incelenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Kamu hukuku çerçevesinde bütçe dışı işletme (işletmeler) ile mahalli idare arasındaki mali ve hukuki yapıya dair önemli hususlarda danışmanlık hizmeti verilmesi.
2.2.Özel hukuk yönüyle bütçe dışı işletme uygulamalarının analiz edilmesi, raporlanması 
 • Genel kurula yönelik inceleme, değerlendirme yapılması,
 • Yönetim kuruluna (veya müdürler kurulu) yönelik inceleme, değerlendirme yapılması,
 • Ana sözleşme kapsamında yürütülen, yürütülebilecek faaliyet ve işlemlerin incelenerek, değerlendirilmesi,
 • Şirket yönetimine esas işletme yönergesi tanzimi, revizesi, 
 • Türk Ticaret Kanunu kapsamında yerine getirilmesi gereken hususların inceleme ve değerlendirilmesi, 
 • Çalışma hukuku kapsamındaki yükümlülükler ile uygulamaların incelenerek, değerlendirilmesi; öneriler getirilmesi.
 • Yıllık faaliyet raporu içeriği ve tanzim edilmesine yönelik durumun analiz edilerek, destek sağlanması, öneri seti geliştirilmesi,
 • Şirketin bağımsız denetim ve iç denetim sistemleri kullanımına bağlı olarak analiz edilmesi; öneri seti/setleri geliştirilmesi
2.3. Ticari uygulamaların analiz edilmesi; şirket gelir elde edici faaliyetleri kapsamında inceleme, değerlendirme yapılması, öneriler getirilmesi,
2.4. Belde ve mevcut işletme/işletmelere bağlı olarak ele alınabilecek alan ve konu başlıklarının değerlendirilmesi.

3. Bütçe Dışı İşletme (İşletmeler) İçin Prosedür ve Yönetsel İçeriğin Geliştirilmesi  
3.1. Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonrası gerekli proses, prosedür ve standart formların oluşturulması,
3.2. Şirketin yeni oluşabilecek faaliyet alanları ile ilgili gerekli mevzuat alt yapısının oluşturulmasına yönelik danışmanlık desteği sağlanması,
3.3. Özel olarak talep edilmesi durumunda, şirket süreç yönetim sisteminin kurulmasına yönelik ön bilgilendirme yapılması,
3.4.İstisna başvuruları, yatırım ve teşvik belgelerinin alınması süreçlerinde danışmanlık desteği sağlanması.

Danışmanlık hizmeti kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için değerlendirme, yönlendirme, bilgilendirme ve doküman desteği sağlanacaktır.

Eğitim Hizmeti Kapsamında;
1. 4857 sayılı İş Kanunu Eğitimi
2. İnsan Kaynakları Yönetiminde Dikkate Alınacak Hususlar
3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İlgili Yönetmelikler 
 • Doğrudan temin uygulamaları
 • Mal ve hizmet alım ihaleleri
 • İhale Komisyonu çalışmaları
 • EKAP uygulamaları
 • Hakediş hesaplamaları
4. Borçlar Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Eğitimi
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Belediye Şirketleri
6. Belediye Şirketlerinin Denetimine Dair Temel Kavram ve Dikkate Alınacak Esaslar
7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Geliştirilebilecek Proje ve İhale Usulleri
8. Belediye Şirketlerinin Denetimi, Kamu Zararı, Bağımsız Denetim, Denetime Hazırlık
9. 696 Sayılı KHK Sonrası İş ve İşlemler, Sorumluluklar

Eğitim ve danışmanlık kapsamında sunulacak destekler, Kamu mali yönetim ve denetimi yanında özel sektör süreç ve iç kontrol sistemleri ile iş hukuku ve personel yönetimi ve iyi uygulama örnekleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi, mali yönetim, risk yönetimi ve hukuk uygulamaları alanında sertifika sahibi, kamu deneyimi yanında mesleki örgütlerde de görev alan özellikle belediye ve belediye şirketleri alanında uzman hocalarımız ile yürütülecektir.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hakkımızda

EMEVZUAT ekibi olarak; Değişen ve yenilenen mevzuatı takip ederek alanında uzman eğitmen kadromuz ile Ülke düzeyinde kaliteli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek kurumları dünya standartlarının üzerine çıkarmayı amaçlamaktayız.