İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması

  • İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması

İç Kontrol Eylem Planının Oluşturulması

Eylem Planınızın hazırlanmasında destek vereceğimiz danışmanlık hizmeti; Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan, “İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”, “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamında yürütülecektir. Diğer taraftan, anılan Bakanlık tarafından 09/02/2009 tarihinde tüm kamu idarelerine gönderilen “Kamu İç Kontrol Standartları” konulu bir genel yazıda belirtilen hususlar da dikkate alınmak suretiyle, iç kontrol eylem planının mevzuatında öngörüldüğü şekilde hazırlanması sağlanacaktır.

Ancak, danışmanlık hizmetimiz, iç kontrol konusunda yayımlanmış makalesi bulunan veya kamu idarelerinde bu konuda inceleme, denetim yapmış nitelikli danışmanlar tarafından yönetilecektir. Bununla birlikte iç kontrol çalışmalarının kurumla içselleşmesi ve çalışmalarda katılımcılığın artması firmamız tarafından önemsendiğinden, çalıştay gibi özel toplantılar yapılacaktır.


Hizmet İçi Eğitim Planının Oluşturulması

İdareniz tarafından yapılacak eğitim faaliyetlerinin, kurum önceliklerine, personel beklentilerine ve gelişen ihtiyaçlara göre planlanmasına yönelik danışmanlık hizmetidir. Bu kapsamda idarenin “Hizmet İçi Eğitim Yönergesi” hazırlanacaktır. Yönerge ile eğitim faaliyetlerinde kurum stratejisinin belirlenmesi, eğitim plan ve programının bu strateji doğrultusunda ortaya konulması ve eğitim faaliyetlerinde izleme ve değerlendirme yöntemleri belirlenmesi sağlanacaktır.

Diğer taraftan, eğitim yönergesi, eğitim faaliyetlerinde kullanılacak her türlü kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanılması amacıyla, eğitim ihtiyaç analizinin yapılmasını, öncelikli eğitim alanlarının belirlenmesi için teknik, objektif ve bilimsel yöntemlerin uygulanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, Belediyenin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri  çerçevesinde sorumluluklarında bulunan görevlilerin, kalite, etkinlik, verimlilik, şeffaflık, sürekli  gelişim  ve  katılımcı  bir  yaklaşımla  öncü  ve  örnek  hizmetler  vererek  sunan  personel yetiştirmek de Yönergenin amaçları arasında yer almaktadır. Danışmanlık hizmeti kapsamında; eğitim alt konularının belirlenmesi, eğitim alınacak konuların önceliklendirilmesi, nitelikli eğitim yöntemleri ile eğitim sonuç anketlerinin uygulanması, eğitim faaliyetlerdeki kalitenin ölçülmesi yönünde Eğitim Yönergesine kural konulması sağlanacaktır. Eğitim konularının önceliklendirilmesine istatistiki yöntemler uygulanacaktır. Kurum personelinin eğitimden beklentileri ve ihtiyaçları, personele yönelik anket uygulanması, birimlerle eğitim öncelikleri, önerileri ve geri bildirimleri hususlarında yazışma yapılması yöntemleri belirlenecektir.

 Bunun dışında belediyede yapılan denetimler sonuncunda hazırlanan raporlarda ağırlık eleştiri, sorgu veya eksiklik bildirilen konularda, hataların veya bilgi eksikliğinin devam etmesi riski, bu riske karşı, raporların incelerek, denetim veya kontrol eksikliklerinin giderilmesine yönelik eğitim ihtiyacının belirlenmesi yöntemi uygulanacaktır.


Düzenleyici, Uyarıcı ve Bilgilendirici İç Genelge Hazırlanması

Belediyelere yönelik mevzuat düzenlemeleri oldukça farklı hukuki normlarla yayımlanmaktadır. Bir konuyu düzenleyen kanun, yönetmelik, tebliğ olabileceği gibi konu hakkında önemli bir yargı içtihadı da bulunabilmektedir. Bu durum mevzuat takibini zorlaştırmakta, personelin imza atarken birçok konuda tereddüt etmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, tüm birimleri ilgilendiren mevzuat hükümlerini, kısa, anlaşılır ve bir arada personele duyurulmasında büyük fayda bulunmaktadır.

İç kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan ve kurumca ihtiyaç olarak görülen “iç genelgeler” bu amaçla, danışmanlık hizmetimiz çerçevesinde size sunulacaktır.

Sonuç olarak;

Tüm İdareler (Nüfusu 10.000 in altındaki belediyeler hariç) , İç Kontrol Sistemini kurmak ve faaliyet raporlarındaki güvence beyanlarını eksiksiz verebilmek için İç Kontrol Standartları Uyum Eylem hazırlamak zorundadır. Hazırladıkları eylem planlarını Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) göndererek, uygulama sonuçlarını da her yılın Haziran ve Aralık aylarında yine Maliye Bakanlığına bildirmek zorundadırlar.

 Ayrıca daha önce eylem planı hazırlayıp da eylemlerini hayata geçiremeyen İdarelerde de, eylem planlarını revize ederek eylem planlarını güncelleyeceklerdir.

EMEVZUAT Eğitim Danışmanlık firması olarak, İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama konusunda profesyonel ekibimiz ve uzman danışman kadromuz ile tüm kamu idarelerimize yönelik kurumsal danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekteyiz.