İhale Danışmanlığı

 • İhale Danışmanlığı

Bilindiği üzere kamu idarelerinin satın alma, kiralama, satış vb. gibi gelir getiren ve gider oluşturan tüm işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılmaktadır. Teşkil ettiği önem icabı ile yürürlüğe girdiği tarihten bu tarafa en çok değişikliğe uğrayan kanun ihale kanunudur. Kanunun bu kadar değişikliğe uğraması ve tamamlayıcı alt mevzuat, yönetmelik, genelge vb. düzenlemelerin karmaşıklığı kamu idarelerimizde ihale kanununun uygulanmasında ciddi sorunlar oluşmaktadır.

Kamu idarelerimiz bütçe giderlerinin büyük bir kısmını ihale ve satın alma işlemlerinde kullanmaktadır. İdarelerimizde bu denli önem arz eden ihale kanununa hassasiyet maalesef yeteri kadar ön plana çıkmamaktadır.

EMEVZUAT Eğitim Danışmanlık firması olarak ihale mevzuatı konusunda tüm kamu kurumlarımıza yönelik danışmanlık ve uygulamalı eğitim hizmetlerimiz devam etmektedir.

İhale Aşamasında…

 • EKAP uygulamaları,
 • İhtiyacın doğru bir şekilde tespit edilmesi,
 • Teknik şartnamenin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken konular,
 • Yaklaşık Maliyetin doğru bir şekilde hazırlanması için teknik ve mevzuat konularında gerekli desteğin verilmesi,
 • İsteklilerde aranacak yeterlilik kriterlerinin ilgili kanun, yönetmelik hükümlerine ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun bir şekilde belirlenmesi,
 • Ödenek işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması,
 • İhale ilanı ve ön ilan sürelerine ve kurallarına riayetin sağlanması,
 • İhale usulünün doğru bir şekilde belirlenmesi ve pazarlık usulünün yapılabileceği haller,
 • İhale dokümanında değişiklik yapılması (zeyilname) işlemlerinin şekil ve süre şartlarına uygun gerçekleştirilmesi,
 • İhale yetkilisince onaylanan ihale kararlarının, ihale teklif sunan isteklilere tebliğinden önce, mevzuata uygunluk yönünden ön mali kontrolünün yapılması,
 • Üzerine ihale yapılan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi işlemlerinin mevzuatta belirtilen şekil ve süre şartlarına uygun yapılması,
 • Şartnamelerin incelenerek, mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi,
 • Teklif zarflarının alınması ve değerlendirilmesi,
 • Yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesi,
 • Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması,
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi,
 • İhalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi,
 • İhalenin iptal gerekçelerinin belirlenmesi,
 • Geçici teminatın gelir kaydedilmesi gibi konularda hata yapmadan, kamu zararına neden olmadan işlemlerin yapılması,

Sözleşmenin Uygulanmasında…

 • Gecikme cezasının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken konular,
 • Süre uzatımı verilebilecek haller,
 • Mücbir sebep hallerinin belirlenmesi,
 • Sözleşmenin devri,
 • Alt yüklenici çalıştırılması,
 • Fiyat farkı uygulamaları,
 • İş artışı yapılırken ve yeni fiyat oluşturulurken yapılacak olan uygulamalar için süreç tablolarının oluşturulması,
 • Muayene ve kabul aşamalarının komisyonlarında doğru belgeler düzenlenerek zamanında ve mevzuata uygun bir şekilde yapılması,
 • İdarece yapılan sözleşmelere gereği yapılacak olan tüm hakkediş belgelerinin doğru düzenlenmesi, hakkedişlerden yapılacak olan tüm kesintilerin kontrol edilerek yapılması ve muhtemel fazla ve yersiz ödemelerin önlenmesi,
 • Ödeme emri belgelerinin Kurumun ilgili “Harcama Belgeleri Yönetmeliği” ne göre tam ve eksiksiz olup olmadığının kontrol edilmesi,
 • Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi durumunda izlenecek yola ait süreç tabloların oluşturulması.

İdareye Şikâyetlerde…

İdarenin ihale ve sözleşme süresi boyunca ile ilgili olarak karşılaşabileceği her türlü ihtilafa (şikâyet, itirazen şikâyet başvuruları ile idari, hukuki alacak davaları) hukuki destek sağlanması)

Emsal KİK ve Yargı Kararlarında…

İhale ve sözleşme süresince; yazışmalarda ve Olur’lar da kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ilgili kurum kararları örneklerinin (Sayıştay, Danıştay, KİK, Yüksek Fen Kurulu vb.) idareye iletilmesidir.

Devlet İhale Kanunu Kapsamında…

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında idarelerce gerçekleştirilen satım, kiralama, trampa, yap-işlet-devret gibi ihalelerde hukuki danışmanlık hizmetini kapsar.

Danışmanlık Hizmetlerinin Alınması…

İhale sürecinde ve sözleşmenin uygulanmasında kanun, yönetmelik, tebliğlerin doğru bir şekilde uygulanması mali, idari ve adli denetim bakımından önemlidir. Ayrıca Sayıştay kararları, KİK kararları ve Yargıtay kararları da dikkate alınmalıdır. İşte bu karmaşık süreçlerde kamu zararına uğramamak ve ihalenin iptal olmaması için danışmanlık hizmeti alınmasına 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu imkân tanımaktadır.