Belediyelere Proje Yönetim Danışmanlığı

  • Belediyelere Proje Yönetim Danışmanlığı

PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Proje Yönetimi Danışmanlığı ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan hibe programlarına proje hazırlama ve hibe almaya hak kazanan projeler için proje yönetme danışmanlığı hizmetini içermektedir. Firmamız belediyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hibe programlarını araştırarak sizin için en uygun desteği bularak, proje başvuru aşaması, projelerinizin tasarlanması, hazırlanması ve uygulanması sürecinde hizmet vermektedir.


PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ HİZMETLER

• Proje destek, hibe ve kaynak takibi ve araştırması

• Proje fikrinin projelendirilmesi

• Proje evraklarının hazırlanması

• Proje başvurusunun yapılması

• Proje sözleşme sürecinin yürütülmesi

• Projenin uygulanası süreçlerinin yönetilmesi


PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SUNDUĞUMUZ ALANLAR

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

Başvuru Şartı: Belediyeler Doğrudan Başvuru Yapamazlar. Belediyeye Bağlı ve Belediye Ortaklığı En Fazla %25 Olan İktisadi İşletmeler Aracılığıyla Başvuru Yapabilirler.

Hibe oranı: %40-55 + KDV Muafiyeti

Başvuru kapsamındaki iller: Ülkemizde Sadece 42 İlde ve Bu İllerin Kırsal Alanlarında Uygulanabilir. (Kırsallık Ölçütü; 2012 Sayımına Göre Nüfusu 20 Binin Altında Olan İlçeler ve Beldeler)

Başvuru yapılan alanlar:

101 Tedbiri: Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar:

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler,

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler,

101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler,

101-4 Yumurta üreten tarımsal işletmeler

103 Tedbiri: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar:

103-1 Süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

103- 2 Kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması,

103- 3 Kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması,

103-4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması,

103- 5 Meyve ve Sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması,

201 Tedbiri: Tarım-Çevre İklim ve organik Tarım tedbiri

201-1 Toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü

202 Tedbiri: LEADER yaklaşımı Yerel kalkınma Stratejilerinin Uygulanması

302 Tedbiri: Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İşlenmesi Yatırımları

302- 1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

302-3 Zanaatkârlık ve Yerel Ürün İşletmeleri

302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği

302-6 Makine parkurları

302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları (Sadece Güneş tarlası kurulumu içeren projeleri desteklemez. İmalat ve işleme tesislerinin öz tüketimleri için yapılacak olan yenilenebilir enerji yatırımlarını destekler)


KKYDP: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

Başvuru şartı: Belediyeler Doğrudan Başvuru Yapamazlar. Belediyeye Bağlı ve Belediye Ortaklığı En Fazla %25 Olan İktisadi İşletmeler Aracılığıyla Başvuru Yapabilirler.

Hibe oranı: %50 Hibe

Başvuru yapılan alanlar:

Yatırım Konuları (Tedbirler) 

1 - Ekonomik yatırım konularında

a)Tarımsal ürünlerin (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler dahil ) işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu, 

b) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Seraların Yapımı,

c) Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde ayrıca büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yetiştiriciliği (hindi, kaz) işletmelerinde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin Sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri;

d) Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar, 

I- Büyükbaş için sabit yatırımlar 

    a)Etçi ve Sütçü Damızlıklar (Sığır/Manda) ve Besiler 

II- Küçükbaş için sabit yatırımlar 

    a) Et (Koyun/Keçi) 

    b)Süt (Koyun/Keçi) 

III- Hindi ve kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar 

    a) Et( Hindi/Kaz) 

Hindi ve Kaz yetiştiriciliğinde yumurta üretimine hibe desteği verilmez. 

IV- Su Ürünleri Yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar, 

V- Kültür Mantarı Üretimine yönelik sabit yatırımlar.

    e) Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübrelerin İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması, Hibe Desteği Kapsamında Değerlendirilir.

2 - Hayvansal Ürün İşleme Konusu Altında Yapılacak Su Ürünlerinin İşlenmesi Yatırımları

Bu yatırım su ürünleri sektörü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının ve Ulusal Mevzuatımıza uygun su ürünlerinin işlenmesinin artması, soğuk zincir koşullarının düzeltilmesi ve teknolojik gelişmelerle piyasaya daha kaliteli ve farklı ürünler sunulmasına yapılacak su ürünleri işleyen işletmelerin kurulumu ve mevcutların modernizasyonu konusundaki yatırımlara ilişkindir.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularından; 

a) Kırsal turizm yatırımları, 

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, 

c) El sanatları ve katma değerli ürünler, 

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi, 

d) Soğuk hava depoları, Silo kurulumu ve mevcut işletmelerin makine ekipman alımı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.


KALKINMA AJANSLARI

5449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere; Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmaktadır.

Ülkemizde toplam 26 adet kalkınma ajansı bulunmaktadır. Bunlar farklı dönemlerde farklı içeriklerde proje çağrılarına çıkmaktadır. 

Proje başvurusu yapacak olan belediyenin Kalkınma ajansına ödemesi gereken katkı payını ödemiş olması ve kalkınma ajansına borcunun bulunmaması gerekmektedir.


BÜYÜKELÇİLİKLER

Dönemsel olarak çağrı açılmakta olup belli dönemlerde yerel yönetimleri başvuru sahibi olarak kabul etmektedir. Daha çok sosyal gelişim amaçlı proje başvuruları kabul edilmektedir. Bazı durumlarda inşaat ve araç desteklerini de kapsamaktadır. (Örn: Japonya Büyükelçiliği ilk yardım aracı/ Engelli yaşam merkezi kurlumu vb.)


İKG PRO; İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRME PROGRAMI

Dönemsel olarak çağrı açılmakta olup belli dönemlerde yerel yönetimleri başvuru sahibi olarak kabul etmektedir. İçeriği her çağrıda değişmektedir.


ŞEHİR EŞLEŞTİRME PROGRAMI

Dönemsel olarak çağrı açılmakta olup belli dönemlerde yerel yönetimleri başvuru sahibi olarak kabul etmektedir. 


BİLİM VE SANAYİ BAKANLIĞI REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI

Dönemsel olarak çağrı açılmakta olup belli dönemlerde yerel yönetimleri başvuru sahibi olarak kabul etmektedir.


Proje süreçlerinin doğru yürütülmesi, projelerin takibi ve yönetilmesi konusunda EMEVZUAT Eğitim Danışmanlık Firması olarak tüm belediyelerimize hizmet sunmaktayız. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.