Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde artan gelir ve finansman sorunları nedeni ile iyi tasarlanmış yöntemler kullanılarak ve düzenli aralıklarla gelir işlemlerinin değerlendirilmesi bir gerekliliktir. 

6360 sayılı Kanun ile köyden mahalleye dönüşen  yerlere 31/12/2022 tarihine kadar vergi muafiyeti getirilmiştir. Hizmet alanları bu şekilde genişleyen belediyelerin bu alanlardan vergi geliri toplayamaması nedeniyle özellikle temizlik, yol bakım onarım ve yapım giderlerinde finansman sıkıntıları yaşanmaktadır. Yine büyükşehir ilçe belediyesi statüsü kazanan ilçe belediyeleri de en önemli gelirleri olan su gelirlerini büyükşehir belediyelerine devretmek zorunda kalmış ve bu durum da ciddi bir gelir kaybı yaşamalarına neden olmuştur.

Belediyelerin giderleri hızla artmakta, giderlerin öz gelirlerle karşılanma oranı düşerken belediyeler merkezi gelirlerden aktarılan paya daha bağımlı hale gelmektedir. Bunun yanında belediyelerin finans kuruluşlarına olan kredi borçları da her geçen gün artmakta ve belediyeler borç sarmalına sürüklenmektedir. 

Bu çerçevede, tarafımızdan yapılacak çalışmalarda idari yetkinliklerin ve farkındalığın arttırılması ön plana çıkmaktadır. Gelir işlemlerinde görev alan tüm personele, konusunda uzman ve teknik bilgiye sahip görevliler tarafından, güncel bilgi verilmesi, tereddütleri giderecek hukuki destek sağlanması, tarifelerin değerlendirilmesi ve güncellenmesi,  idari yapılanmanın fonksiyon bazlı oluşturulması ve kontrol önlemlerinin etkinliğini arttıracak çalışmaların yapılması, finansman kaynaklarına yönelik analiz ve raporlamaların yapılması danışmanlık hizmetimizin temel bileşenleridir.Özellikle yaptığımız birçok çalışmalarda Emlak Vergisi alanında çok ciddi gelir kayıplarının olduğu karşımıza çıkmaktadır. 

Çalıştığımız birçok belediyedeki veriler göstermektedir ki, Emlak vergisi konusunda 50.000 – 100.000 arası nüfusa sahip bir ilçede ortalama 50 milyon lira gelir kaybı karşımıza çıkmaktadır.Sistem sorunları, 6360 ile birlikte yapılan devirlerdeki hatalar, bilgi eksikliği ve öteden bu tarafa gelen yanlış uygulamalar gibi nedenlerden dolayı tüm belediyelerimizde bu alanda çok önemli gelir kayıpları yaşanmaktadır. Ayrıca; son yıllarda birçok sayıştay denetiminde emlak vergisi üzerindeki kayıplar bulgu konusu olarak raporlara yansımaktadır.

Çalışmalar sonucunda nihai amaç, belediye gelir biriminin etkin ve doğru bir şekilde çalışarak potansiyel gelirlerinin gerçekleşme oranını artırmaktır. Bu çerçevede belediyenin potansiyel gelirlerini kavramasına yardım edecek öneriler idareye sunulacak, analiz ve raporlamalar yapılacak ve idare tarafından uygulanmasına karar verilenlerin hayata geçirilmesinde idareye yardımcı olunacaktır.

NE YAPILABİLİR?
Öz gelirleri arttırıcı (vergi ve ücret gelirleri) çalışmalar ile merkezi vergi gelirlerinden aktarılan payın bütçe gelirleri içinde oranı azaltılabilir ve kurumun finansal tabloları iyileştirilebilir. 

GELİRLERİ ARTTIRICI ÇALIŞMALAR PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Mülkiyet Üzerinden Alınacak Olan Gelirler
 • Tapu kayıtlarında mevcut olup, belediye kayıtlarında olmayan arazi, arsa, konut ve işyerlerinin tespit edilmesi
 • Tapu kayıtlarının TC bazlı karşılaştırmalarının yapılması ve eksik beyanların düzeltilmesi
 • Bina ve inşaat sınıflarının analiz edilmesi ve yanlış beyanların düzeltilmesi
 • Bina inşaat türlerinin analiz edilmesi ve yanlış beyanların düzeltilmesi
 • Arsa ve arazi vergilerinin analiz edilmesi ve yanlış beyanların düzeltilmesi
 • Muafiyetlerin analiz edilmesi ve yanlış beyanların düzeltilmesi
 • Arsa, arazi, bina ve meskenlerin metrekarelerinin analiz edilmesi ve eksik beyanların düzeltilmesi
 • Arsa olarak vergi ödemesi gerektiği halde arazi vergisi ödeyenlerin tespiti ve düzeltilmesi
 • Asansör, kalorifer ve mütemmümcüzlerin analiz edilmesi ve eksik beyanların düzeltilmesi
 • 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu uygulamalarının kontrol edilmesi vb.

Haberleşme Ekipman Ücret ve Harçları
 • Baz istasyonlarının tespit edilmesi, yer seçim belgesi bedelinin alınmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi
 • Belediye sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklar üzerindeki kaldırımlarda ki fiber optik dolaplarının (kutularının) tespiti ve bedellerinin alınması süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiber optik kabloların geçiş güzergâhlarının ve metrajının tespit edilmesi ve gelirlerin tahsilatı için destek sağlamaktayız. 

Kazı Ruhsat Harç ve Ücretleri
Kazı ruhsat harç ve ücretlerinin tahsil edilmesine yönelik destek sağlamaktayız.

Ruhsat ve Geçici Ruhsat Ücretleri
Ruhsatı olmayan tüm ruhsata tabi yerlerini tespit ederek belediyeye kazandırmaktayız.

İlan Reklam Gelir ve Ücretleri
İlan reklam ücretlerinin analizi ile hiç beyanı olmayan ilan reklam vergi ve ücretlerinin tespit edilmesi ve belediyeye raporlanması

İşyerlerinden Evsel Katı Atık Ücreti Toplanması
 • İş yeri envanteri yapılması, eksik iş yerlerinin tespit edilmesi
 • Evsel katı atık tarife raporunun hazırlanması
 • İş yerlerinden tahsil edilecek evsel katı atık ücretlerinin tahsilat süreçlerinin başlatılması ve yürütülmesi

Proje ve Hibe Desteklerinin Takip Edilerek Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Yukarıda sayılan gelir kalemleri ile birlikte analizlerimiz sonucunda farklı bir çok gelir kalemi karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca; Gelirlerin analiz edilmesi ve eksik gelir kalemlerinin tespit edilmesine yönelik talepte bulunan belediyelerimiz için ücretsiz gelir analizi yaparak gelir analiz raporu sunmaktayız.

Belediye gelirlerinin artırılması noktasında belediyelerimize önemli katkılar sağlayarak bu alanda oluşturduğumuz birçok referans belediye bulunmaktadır. 

Detaylı bilgilendirme, referanslar ve örnek raporlar için lütfen bizimle iletişime geçiniz..

Hakkımızda

EMEVZUAT ekibi olarak; Değişen ve yenilenen mevzuatı takip ederek alanında uzman eğitmen kadromuz ile Ülke düzeyinde kaliteli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek kurumları dünya standartlarının üzerine çıkarmayı amaçlamaktayız.