2021 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Hazırlanması

  • 2021 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Hazırlanması

2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9 uncu maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesi gereği, Belediyemiz Performans Programı hazırlaması gerekmektedir.

Performans programının hazırlanmasına yönelik düzenlemeler, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberinde” yer almaktadır.

2021 yılına ilişkin hazırlanacak Performans Programının, Stratejik plan ile ortaya konulan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye hizmet etmesi ve belediye bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil etmesi amacıyla, söz konusu performans programı için gerek mevzuatta öngörülen gerekse tarafımızdan istenilen ve harcama birimleri tarafından doldurulması gereken tabloların aşağıda belirtilen kurallara uyularak hazırlanması gerekmektedir.


BÜTÇE ÇAĞRISI

Bütçe, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3 üncü maddesinde, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge şeklinde tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde de, belediye başkanlarının, her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plân ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, 2021 Mali Yılı Bütçe Çağrısı aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenmiştir. Harcama birimlerinin bütçe çalışmalarını bu esasları dikkate alarak yürütmeleri gerekmektedir.

Performans programı ve bütçe çağrısına ilişkin örnek yazı için tıklayınız.

EMEVZUAT Eğitim Danışmanlık firması olarak performans programı ve bütçenin hazırlanmasına ilişkin danışmanlık desteğimiz devam etmektedir. Covid-19 salgını nedeni ile bu dönemde uzaktan destek sağlamaktayız. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.