Hizmetiçi Eğitim

  • Hizmetiçi Eğitim
Genel Olarak 

Bilindiği üzere, çağımızda hızla gelişen bilim ve teknoloji toplum ve bireyi etkilemekte, sosyal kurumların yapı ve fonksiyonlarını değişime zorlamaktadır. İletişim araçları, bilgisayar teknolojisi, uluslararası ilişkiler, yeni buluşlar, fen ve teknik alanlarındaki gelişimlerle karşı karşıya kalan bireyler meslek yaşantıları veya sonrasında elde ettikleri bilgileri sürekli güncellemek ve yeniden öğrenmek durumunda kalmaktadırlar. Değişen çağa ayak uydurmanın, çağı takip etmenin en etkin ve en temel aracı “eğitim”dir. 


Eğitim Yönergesi  
Mahalli idarelerde, eğitimlerinin belirlenen kriterlere göre önceden planlanması, detaylarının belirlenmesi, eğitim kurulunun oluşturulması amacıyla Eğitim Yönergesi olması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede gerek iç kontrol sistemlerinin önemli bir aktörü olarak, gerekse stratejik insan kaynakları geliştirme/planlamasının bir aracı olarak uygulanabilirliği test edilmiş birer yönergenin yürürlüğe alınması sağlanmakta ve önerilmektedir. 

Bu anlamda uzun ve orta vadeli insan kaynakları stratejisinin belirlenmesi; düzenli ve planlı eğitim çalışmalarıyla dönemsel oryantasyon eğitim çalışmalarına kaynak ayrılması önem taşımaktadır. Bu suretle, eğitim, birikim ve donanım düzeyi yüksek personel arasından geleceğin ekip liderlerinin yetiştirilmesine önem verilmektedir. 

Her kademedeki personelinin görevleri ile ilgili eğitim eksiklikleri tespit edilerek, eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde, belirli program dâhilinde hizmet içi eğitim ve seminerlerin sürdürülebilirliği yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Böylece düzenlenmesi gereken eğitimler mahalli idarelerde iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmektedir. 

Ayrıca firmamız tarafından sunulan masa başında uygulamalı hizmetiçi eğitim programlarımızda idarelerimiz açısından oldukça iyi sonuçlar getirmektedir. Kurumunuzda ilgili personel ve hocalarımız olay, vaka incelemesi yaparak evraklar üzerinden uygulama örnekleri yaparak sorunlu alanlar için çözüm öneri sunmaktayız.

Bu kapsamda sunduğumuz eğitimiz hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır.

1.KAMU MALİ YÖNETİMİ

1.1. Yeni Sayıştay Denetimi

 

1.1.1. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

1.1.2. Düzenlilik Denetiminin Esasları

1.1.3. Performans Denetiminin Esasları

1.2. Stratejik Yönetim Anlayışı ve Uygulamaları

 

1.2.1. Stratejik Plan Hazırlanması ve Uygulamaları

1.2.2. Performans Programının Hazırlanması ve Uygulama Esasları

1.2.3. Bütçeleme, Bütçenin Etkin Kullanımı ve Faaliyet Odaklı Bütçe Anlayışı

1.2.4. Faaliyet Raporunun Hazırlanması

1.2.5. Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporu İlişkisi ve Uyumu

1.3. Taşınır Mal Mevzuatı

 

1.3.1. Taşınır Mal İşlemleri

1.3.2. Taşınır Kesin Hesabının Verilmesi

1.4. Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Uygulamaları

 

1.4.1. Harcama Birimlerine Yönelik Temel Muhasebe

1.4.2. Mali Tablo Analizi ve Yönetim Muhasebesinden Yararlanma

1.4.3. Dönemsonu ve Dönembaşı Muhasebe İşlemleri

1.4.4. Devlet Muhasebesinde Amortisman Uygulaması

1.5. Harcama Belgeleri Mevzuatı

 

1.5.1. Giderin Gerçekleştirilmesinde Belge Düzeni

1.6. Mali Sorumluluk Kavramı

 

1.6.1. Kamu Mali Yönetiminde Görevliler ve Sorumluluk Alanları

1.7. Gelir Mevzuatı

 

1.7.1. Belediye Gelirlerinin Tahakkukuna İlişkin İşlemler

1.7.2. Vergi Usul Hukukuna İlişkin İşlemler

1.7.3. Vergi Tahsilat Sürecine İlişkin İşlemler

1.7.4. Vergide Uzlaşma ve Yargı Süreci Uygulamaları

1.8. İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi

 

1.8.1. İç Kontrolün Tanımlanması ve Eylem Planı Süreci

1.8.2. Ön Mali Kontrol İşlemleri

2.PERSONEL MEVZUATI

2.1. Devlet Memurları Kanunu

 

2.1.1. Devlet Memurları Kanunu Genel Bilgiler

2.1.2. Devlet Memurlarına Yönelik Disiplin Uygulamaları

2.2. İşçi, Sözleşmeli ve Geçici Personel İşlemleri

 

2.2.1. İş Kanunu Genel Bilgiler

2.2.2. Geçici ve Sözleşmeli Personel Uygulaması

2.2.3. İşçi Personel Disiplin İşlemleri

2.2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği

2.3. Kamu Personeli Sorumluluğu ve Risk Yönetimi

2.4. Kamuda Etik Uygulamaları 

3.KAMU ALIM VE SATIM MEVZUATI

3.1. Mal, Hizmet ve Yapım İhaleleri Uygulamaları

3.2. Doğrudan Temin Uygulamaları

3.3. İhale Komisyonu Çalışmaları 

3.4. Sözleşme Öncesi İşlemler 

3.5. Sözleşme Sonrası İşlemler 

3.6. EKAP Uygulamaları 

4.YÖNETİCİ GELİŞTİRME VE KİŞİSEL GELİŞİM

4.1. Doğru ve Etkileyici Konuşma ile Başarılı İletişim 

4.2. Karar Verme ve Sorun Çözme  

4.3. Örgütsel Kurumsallaşma Öğeleri ve Süreci 

4.4. İşgücü Verimliliği ve Hizmet Kalitesi  

4.5. Sorun Çözme ve Karar Verme Süreçleri 

4.6. Stres Yönetimi ve Zaman Yönetimi  

4.7. Proje Yönetimi 

4.8. Liderlik Ve Yöneticilik  

4.9. Proje ve Faaliyetlerde Yaratıcılık 

4.10. Sosyal Medya Bağımlılığı