Prosedür Yönetimi

 • Prosedür Yönetimi

Kamu İç Kontrol Standartları arasında; Kontrol Faaliyetleri Standardı bünyesinde yer alan “prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi” başlıklı 8 nolu standart gereği, faaliyetler ile mali karar ve işlemler için gerekli yazılı prosedürler ve bu alanlara ilişkin düzenlemeler hazırlanmalı, güncellenmeli ve ilgili personelin erişimine sunulmalıdır.Bu çerçevede, kurumsal mevzuatın güncellenmesi çalışmalarının başlatılması, bu çalışmaların ilgili tüm müdürlüklerin desteği ve katılımı ile Prosedür Hazırlama Çalışma Grubu (PHG)’nca yürütülmesi öngörülmektedir. Söz konusu çalışma gruplarından, öncelikle mahalli idarelerin o ana değin yayınlamış oldukları, talimat, duyuru, iç genelge ve genelgeleri toparlaması ve bunları ilişkin sınıflandırmaları ve değerlendirmeleri yapılmış bir şekilde mevcut durum raporunu üst yöneticiye sunması sağlanmaktadır.


Çalışma gruplarının mevcut durum analizini takiben, öngörülen mevzuatın hazırlıkları için bir çalışma planı hazırlaması ve bu zaman planında, hangi alt mevzuatın, hangi prosedür formatında (yönetmelik, yönerge, genelge, iç genelge vb.), hangi müdürlüğün sorumluluğunda ve hangi zaman planında hazırlanacağının üst yöneticiye sunulması ve bu çalışma planının bir olur haline getirilmesi önerilmekte ve takip edilmektedir. Sonrasında bu çalışma planına sıkı sıkıya bağlı kalınarak çalışmalar eylem planı revizyon dönemine kadar tamamlanmalıdır.


Danışmanlık hizmeti kapsamında oluşturulacak prosedürler;

 • Avans, Kredi, ve Ön Ödeme İşlemlerine İlişkin Prosedürlerin Oluşturulması
 • Birim Çalışma Yönetmeliklerinin İncelenmesi ve Önerilerin Sunulması
 • Etik Kurulu ve Etik İlkerine Yönelik Prosedürlerin Oluşturulması
 • Eylem Planı Hazırlanması ve Eylem Planının Uygulanmasına İlişkin Yönergenin Oluşturulması
 • Görevinden Sürekli Ayrılan Personel İşlemleri Prosedürünün Oluşturulması
 • Hakediş Raporları Prosedürünün Oluşturulması
 • Harcama Yetkili Mutemedi Avans İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yönergelerin Belirlenmesi
 • Hassas Görev Prosedürleri Yönergelerinin Oluşturulması
 • Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine Dair Yönergenin Oluşturulması
 • Hizmet Envanteri Genelgesinin Oluşturulması
 • Hizmetiçi Eğitim Yönergesinin Oluşturulması
 • İç Kontrol Çalışmaları Genelgesinin Oluşturulması
 • İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması ve Eğitim İhtiyaçlarının Tespit Edilmesine Dair Prosedürlerin Belirlenmesi
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planı Rehberi
 • İç İletişim Prosedürünün Oluşturulması
 • İhale ve Satın Alma Prosedürlerinin Oluşturulması
 • İmza Yetkileri Yönergesinin Oluşturulması
 • İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgilere Dair Prosedürün Oluşturulması
 • İzleme Değerlendirme Sisteminin Kavramsal Çerçevesi
 • Kamu Görevlilileri Etik Komisyonu Prosedürünün Oluşturulması
 • Kurumsal E – Mail Adresi Kullanımı Prosedürünün Oluşturulması
 • Yetki Devri Yönergesinin Oluşturulması
 • Mali Belgeler Ve Dosyalama Prosedürlerinin Oluşturulması
 • Mesleki Yeterlilik Formlarının Oluşturulması
 • Muhasebe Yetkilisi Kontrol Formunun Oluşturulması
 • Müdürlüklerin Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliklere İlişkin Standartların Oluşturulması
 • Ödenek Gönderme Prosedürlerinin Oluşturulması
 • Ön Mali Kontrol Yönergesinin Hazırlanması
 • Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Oluşturulması
 • Süreç Yönetim Genelgesinin Hazırlanması
 • Taahhüt Dosyası İç Genelgesinin Oluşturulması
 • Taşınır Mallara İlişkim İç Genelge Oluşturulması
 • Yönetişim İlkelerinin Oluşturulması
 • Şikayet, Öneri ve Taleplere İlişkin Prosedürlerin Belirlenmesi

Tüm bu başlıklar ile birlikte kurumunuz ihtiyaç duyulabilecek diğer tüm konulardaki prosedürlerin oluşturulması hususunda kurumsal danışmanlık desteği sağlamaktayız. Bu konuda danışmanlık hizmetimiz ve ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.