Ön Mali Kontrol Sisteminin Kurulması

 • Ön Mali Kontrol Sisteminin Kurulması

Ön Mali Kontrolün Yasal Dayanakları Nedir?

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 58. Madde
 • 4734 sayılı Kamu İle Kanunu 42. Madde
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
 • Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 58. Madde

Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.  Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.            

Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgarî kontroller, malî hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve yöntemlere aykırı olmamak şartıyla bu konuda düzenleme yapabilir.


Ön Mali Kontrol Nedir?

Ön Malî Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünden oluşur.

Ön malî kontrol malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.


Ön Mali Kontrol Neden Gereklidir?

 • Sayıştay düzenlilik denetiminde 4 madde de sorgulanmaktadır.
 • Sayıştay tarafından ön mali kontrol sisteminin kurulması gerektiği vurgulanmaktadır.
 • Ön mali kontrol, giderin kontrol altına alınması ve mali hataların önlenmesine yardımcı olur.
 • Gelir getirici bir kontrol sistemi olarak değerlendirilir.
 • İhale mevzuatı uygulamasında kurum içi standartların oluşmasına yardımcı olur.
 • Kurumun dış denetimlere daha iyi hazırlanmasını sağlar.


Sonuç

Sonuç olarak, idarelerimizde uygulanması zorunlu olan ön mali kontrol sistemi Sayıştay denetim raporlarında yer almaktadır. İdarelerimizde sistemin kurulması ve hayata geçirilmesine dair sıkıntılar yaşandığını görmekteyiz. Ön mali kontrol yönergesinin yazılması, kontrol listelerinin hazırlanması ve personele “Ön Mali Kontrol” konusunda uygulamalı eğitimler verilerek "Ön Mali Kontrol Sisteminin Kurulması” konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti ile destek sunmaktayız.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.