Muhasebe Danışmanlığı

  • Muhasebe Danışmanlığı

Ülkemizdeki Kamu mali yönetim sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla yeniden düzenlenmiştir. Kanun, kapsama dâhil kamu idarelerince kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması, faaliyetlerin kaydedilip raporlanması ve uygulama sonuçlarının denetimi konularında ortak esaslar getirmiştir. Yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde, elde edilen kamu kaynakları ve bu kaynaklarının nasıl kullanıldığı saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun sağlanmasında önem taşımaktadır. Kanun kapsamına dâhil olan bütün kamu idarelerinde devlet muhasebesinin genel kabul görmüş muhasebe ve raporlama standart ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesi öngörülmektedir. 

Bilindiği üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanmakta olan nakit esaslı muhasebe sistemi uygulamasının terk edilerek, tahakkuk esaslı muhasebe sistemi uygulamasına geçilmiştir. Gelinen noktada genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinin tahakkuk bazlı ortak muhasebe standartları uygulamasını sağlayan mevzuat tamamlanmıştır.

Devlet muhasebesi uygulamasında son yıllarda çok önemli bir mesafe alınmıştır. Uygulayıcılar konunun önemini hızla kavramaktadırlar. Mali raporlar her geçen gün biraz daha düzgün çıkmakta ve daha iyi yorumlanmaktadır.

Buna karşın, belediyelerde Devlet Muhasebesi uygulamasında, pek çok hata usulsüzlük ve sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar salt muhasebe hatası olmayı aşmış ve denetimlerde ciddi sorunlar oluşturur hale gelmiştir.

Bu nedenle muhasebe verilerinin düzeltilmesi, mali raporların geliştirilmesi ve karar destek sistemlerinin muhasebeden beslenmesi, denetim riskinin azaltılması amacıyla bu konuda eğitim ve danışmanlık desteği alınması faydalı olacaktır.

Muhasebe Danışmanlığı Kapsamında aşağıdaki destekler sunulacaktır;

  • Mizanın ve Bilançonun aylık düzenli incelenmesi, 
  • Muhasebe kayıt hatalarının tespit edilmesi
  • Düzeltici muhasebe kayıtlarının önerilmesi
  • Kullanılması gereken ancak kullanılmayan muhasebe hesaplarının kullanılmasının sağlanması
  • Mali Durum Beklentiler Raporunun hazırlanması