İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanlık

  • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanlık

Belediyelerde özellikle; İş ve sosyal güvenlik hukukuna göre, işçi-işveren sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin anlatılması; taşeron işçileri başta olmak üzere diğer çalışanlarının kamu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı sorunlarının en aza indirgenmesine yönelik danışmanlık hizmetidir.

Kamu idarelerinde özellikle belediyelerde istihdam şekillerine bakıldığında belediye hizmetlerinin memurlar, daimi kadrolu işçiler, geçici kadrosuz işçiler, tam zamanlı sözleşmeli personeller, kısmi zamanlı sözleşmeli personeller, hizmet alımı ile yüklenilen taşeron işçileri eli ile yürütüldüğü görülmektedir. Adı ne olursa olsun tüm istihdam şekillerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile ikincil mevzuat gerek özlük gerekse de sosyal güvenlik haklarına uygulanmaktadır.

Başta taşeron işçileri olmak üzere diğer tüm çalışanların özlük ve sosyal güvenlik haklarının ileride belediyelere sorun getirmemesi, cezai ve mali sorumluklarla karşılaşılmaması amacıyla verilen hizmetin detayları aşağıda bulunmaktadır.

 

Danışmanlık Hizmetimizin Detayları

1. Telefonla ve diğer iletişim araçlarıyla sorularınıza cevap alma,

2. Hâlihazırda düzenlenmiş işyeri kurallarını içeren metinlerin incelenerek mevzuata uygunluğunun kontrolü,

3. Sosyal güvenlik ve iş mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümü,

4. Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatındaki güncel değişikliklerin günlük, haftalık, aylık şeklinde bilgi notu hazırlanarak gönderilmesi,

5. Eğitim ve bilgilendirme,

6. Eğitim notu, kitapçık, yargı kararları vb. dokümantasyon desteği,

7. SGK, İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla yapılacak yazışmaların incelenmesi,

8. Checkup hizmeti

9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından herhangi bir nedenle gerçekleştirilecek denetim ve teftişlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ön denetim ve yönlendirme,

10. İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili konularda dava açma, savunma hazırlama ve itirazda bulunma süreçlerinde belediye avukatlarına söz konusu yazılı metinlerin hazırlanmasında destek sağlamak.